Kategoria: Samochody od A do Z

KAŻDE PODWYŻSZENIE

Dzięki temu, że każde podwyższe­nie napięcia indukowanego w uzwojeniu twornika wzmacnia pole magnetyczne wzbudzenia, a to z kolei wywołuje dalsze podwyższenie napięcia w uzwojeniu twornika, w krótkim czasie po rozruchu prądnica osiąga pełne wzbudzenie, a na­pięcie pomiędzy jej zaciskami podwyższa

DZIAŁANIE SILNIKA

Natomiast siłę elektromotoryczną prądnicy prądu stałego oblicza się ze wzoru E — O • p • n • m • 10-/60a [V], gdzie: 0 — stru­mień magnetyczny pary biegunów wzbudzenia [Mx], p — liczba par biegunów, n — prędkość obrotowa

PORUSZAJĄCY SIĘ PRZEWÓD

W takim przypadku poruszający się przewód.może przezwyciężyć opory ruchu, czyli wykonywać pracę użyteczną — kosztem dostarczania z zewnątrz energii elektrycznej,-co stanowi zasadę działania silnika elektrycznego Siłę dążącą do’przemieszczania w polu magnetycznym prze­wodu, przez który przepływa pr^d, obliczyć można z zależ­ności

PRĄDNICA PRĄDU STAŁEGO

Prądnica samochodowa, napędzana przez silnik napędowy pojazdu, zasila prądem elektrycznym akumulator oraz odbiorniki instalacji elektrycznej pojazdu. Prądnica wy­twarza prąd elektryczny wykorzystując zjawisko indukcji elektromagnetycznej. Pole magnetyczne wzbudzenia jest wytwarzane wskutek przepływu prądu przez uzwojenie wzbudzenia w postaci cewek osadzonych na

PODCZAS OBRACANIA

Podczas obracania się twornika prądnicy w poszczególnych odgałęzieniach jego uzwojenia maksymalne napięcie jest indukowane tylko w krótkich okresach, kiedy poruszają się one niemal prostopadle do linii pola magnetycznego,przy czym na przemian jest to napięcie dodatnie i ujemne odpowiednio do kierunku

MAGNEŚNICA

Magneśnica, złożona z elektromagnesów rozmieszczonych wewnątrz kadłuba, wytwarza pole magnetyczne wzbudzenia. Liczba nabiegunników jest zawsze. parzysta, przy czym w osprzęcie pojazdów samochodowych, stosuje się prze­ważnie prądnice dwubiegunowe łub czterobiegunowe, a nie­kiedy sześciobiegunowe . Układ biegunów magne- śnicy wynika z kierunku

SZCZOTKI PRĄDNICY

Szczotki prądnicy, wykonane przez sprasowanie sproszko­wanego węgla, są dociskane do komutatora przez sprężyny wywierające umiarkowane naciski (0,9 kG/cm2). Szczotki są ustalone w obsadach szczotkowych, w których mogą się swobodnie przesuwać.Jeden z biegunów magneśnicy prądnicy jest połączony z ma­są, tzn. z

BIEGUNOWOŚĆ PRĄDNICY

Prądnica samowzbudna ulega wzbudzeniu od własnego prądu wytwarzanego w tworniku dzięki szczątkowemu strumieniowi magnetycznemu ma­gneśnicy.   Jeżeli rdzenie magneśnicy prądnicy utracą całkowicie swój szczątkowy magnetyzm, trzeba go odtworzyć przez krótko­trwałe (kilkusekundowe) zasilanie uzwojenia magneśnicy z obcego źródła prądu stałego.  Biegunowość prądnicy

RDZENIE MAGNETYCZNE

Rdzenie magnetyczne są wykonywane jako jednolite odkuwki lub jako pakiety składane z blach izolowanych od siebie, w celu ograniczenia strat na prądy wirowe. Twornik prądnicy składa się z uzwojenia, rdzenia i komu­tatora. Rdzeń twornika jest wykonany w postaci pakietu blach izolowanych

PRZEZNACZENIE I ZAKRES

Przeznaczenie i zakres zastosowania prądnicy samochodo­wej określają jej tzw. wielkości charakterystyczne, z których najważniejsze, to:      napięcie znamionowe, czyli napięcie instalacji elektrycz- nej, do której zasilania jest przeznaczona dana prądnica (6, 12 oraz 24 V),   moc znamionowa, czyli moc, jaką

PRĘDKOŚĆ BIEGU JAŁOWEGO

Prędkość biegu jałowego przy napięciu znamionowym, czyli prędkość wirowania twornika, przy której napięcie pomiędzy zaciskami prądnicy jest już równe znamiono­wemu, lecz prądnica jeszcze nie dostarcza prądu, prędkość włączania wyłącznika samoczynnego, czyli prędkość wirowania twornika,. przy której następuje włączenie wyłącznika samoczynnego; zwykle

CHŁODZENIE PRĄDNICY

Wskutek przepływu prądu przez uzwojenia prądnicy wydzielają sję znaczne ilości ‚ciepła, które dostatecznie szybko powinno odpływać do otoczenia. Ze względu na sposób odprowadzania ciepła od rozgrzewa­jących się elementów, wśród prądnic samochodowych roz­różnia się następujące wykonania:   prądnica nlewentylowana, czyli o uszczelnionej